دپارتمان های تخصصی نِمُو

موسسه مشاور اقتصاد نِمُو با تعریف سه دپارتمان یادگیری و بهبود عمکرد سازمان، دپارتمان توسعه مدیریت و منابع انسانی و دپارتمان توسعه بازار در راستای توامندسازی، سیستم سازی و بهینه سازی کسب و کارها با بیش از 140 طرح پژوهشی و پروژه اجرایی در کارنامه کاری خود مشغول به فعالیت می باشد.