دپارتمان های تخصصی نِمُو

موسسه مشاور اقتصاد نِمُو در سه فاز دپارتمانی با عناوین دپارتمان های یادگیری و بهبود عمکرد سازمان، دپارتمان توسعه مدیریت و منابع انسانی،دپارتمان توسعه بازار با سازماندهی سیستم فروش ،برگزاری دوره های آموزشی، نیاز سنجی سازمان ها،طراحی چارت سازمانی،بهسازی ارتقا شغل،جذب و استخدام،مشاوره های شغلی،تدوین برنامه بازاریابی با پیش از 70 طرح پژوهشی و اجرایی مشغول به فعالیت می باشد.