توانمندسازی

اجرا پروژه یادگیری تیم حرفه ای T8

/t8-project

اجرای پروژه یادگیری تیم حرفه ایT8 ویژه کارشناسان و تکنیسین های نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی (مپنا)