مشاور اقتصادی

آنچه باید از مدیریت فروشگاه بدانیم

/shop-management

از همین اول می گوییم که برای مدیریت فروشگاه و تبدیل شدن به یک خرده فروش موفق باید از خودگذشتگی های زیادی داشته باشید. ببینید آیا برای آن آمادگی دارید؟ بدون تعارف، بیطرفانه و با نگاهی دقیق در مورد تمام نقاط قوت و ضعف خود قضاوت کنید.