تعهد نامه استخدامی فرمالیته : 

سوالی که در اینجا پیش می آید این است : 

آیا تعهد نامه بایستی در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود ؟ 

در هر دو حالت با توجه به آثار حقوقی آن می تواند با اراده طرفین انجام پذیرد. 

در صورت انجام تعهدنامه بصورت غیر رسمی ( توافقی در محل شرکت ) یک سند معمولی محسوب شده و شخص می تواند مفاد و امضای آن را انکار کند ( البته بدون شاهد ) و در صورت مفقود شدن نتوان رد و پی نتایج مطلوب آن را به دنبال داشت. 

ولی اگر تعهد نامه در محضر ( دفتر اسناد رسمی)  تنظیم شود یک نسخه از آن در محضر بایگانی شده و فقط با توافق دو طرف یا اراده شخصی که تعهد به منفعت او بوده است امکان فسخ آن وجود دارد.

در پروژه های انجام شده در موسسه مشاوره اقتصاد نمو سعی بر اخذ تعهدنامه استخدامی بصورت رسمی به پیوست قراردادها انجام شده است البته در بعضی موارد هم بوده است غیرمحضری با حضور شاهدان انجام شده است.نکته مهم متن پیشنهادی ذیل صرفا یک نمونه تجربی است و می توانید با وکیل مجرب خود حتما بررسی و مشاوره نمایید.متن نمونه آن بشرح ذیل است: 

تعهدنامه استخدام در شرکت ... 

نظر به اینکه اینجانب ......................................... فرزند ............................................. شماره شناسنامه ................... صادره از ............................... متولد ........................ با کدملی ........................... ساکن......................................... بادرك کامل مسئولیت خطیر در ......... و برحسب تشخیص این شرکت و اطلاع کامل از مفاد قانون مقررات مالی،اداري و استخدامی و مصوبات و آئین نامه هاي اجرائی شرکت ،بدینوسیله با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره ؟؟؟؟ ضمن عقد خارج لازم و به موجب این تعهد نامه ملتزم می گردم که ، تا در برابر شرکت .........................، به مدت ؟؟؟؟ سال در هر محل که شرکت ............... تعیین نماید و یا هر سازمان و موسسه اي که شرکت مزبور مامور به خدمت در آن نماید . صادقانه و با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه خدمت نماییم همچنین این قرار داد در یک سال اول بصورت (شش یا سه ماهه)؟؟؟ و پس از آن بصورت یک ساله تنظیم خواهد شد و در صورت رضایت از عملکرد وي رابطه کاري طی قراردادهاي آتی ادامه خواهد یافت همچنین می بایست کلیه مقررات شرکت را از هر لحاظ رعایت و اجرا نماید و چنانچه از این تعهد خود عدول کند یا به هر صورتی موجبات و شرایطی فراهم آورد که مانع از ادامه خدمت وي گردد ، یا از ادامه خدمت منصرف گردیده یا غیبت غیر موجه بنا به تشخیص شرکت ( که غیر قابل اعتراض خواهد بود ) نماید یا به هر علت از ادامه خدمت سر باز زند و یا مرتکب فعل یا ترك فعلی گردد که نهایتاً منجر به ایجاد مانع در ادامه خدمت وي شود ، ضمن اینکه شرکت حق دارد در خصوص موضوع رابطه استخدامی از هر طریق ممکن اقدام نماید ( که این اقدام غیر قابل اعتراض خواهد بود ) ، کلیه خسارات وارده را از هر نوع بر مبناي اعلام و تشخیص شرکت به صورت نقداً و یک جا بدون قید شرط ، تعلل و امتناع به شرکت مسترد دارد ،که اینجانب بموجب سند حاضر حق هرگونه اعتراض را در این مورد از خود سلب می نمایم . ضمنا شرکت یکتا توسعه پیشگامان همراه مجاز است مبلغ مورد مطالبه خود از اینجانب را از کلیه اموال ، دارائی و یا حقوق ماهیانه ام استفاده نماید.

. نام و نام خانوادگی امضاء و تاریخ 

آقاي / خانم ...................فرزند ...................بشناسنامه شماره ...................صادره ............متولد سال شمسی ....................ساکن ..................................( کارمند رسمی / بازنشسته / وزارت / سازمان ) بعنوان ضامن این سند را امضاء مینماید. 

این تعهــد بنـا به اظهـار ورضــایت کامـل وبه مسئــولیت مستقیـم متعهــد نامبـــرده فـوق تنظیم وثبـت گردیــد. 

تذکر: نمونه تعهد فوق می بایستی در سربرگهاي اسنادرسمی (محضري ) تایپ و در دفترخانه هاي مربوطه ثبت گردد. گواهی امضاء فاقد اعتبار است